Denna sekretesspolicy förklarar hur personuppgifter ("Data") som du lämnar in till - och som samlas in av - IVECO Sweden AB ("vi", "oss", "vår" eller "företaget") på denna webbplats kommer att behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet.

1. HUR VI FÅR DATA

Data som kan samlas in, behandlas och lagras är som följer:

Vanligtvis lämnar du sådana uppgifter till oss, men i vissa fall kan vi samla in Data om dig från en tredje part eller från offentliga handlingar. Vi skyddar Data som erhållits från sådana tredje parter enligt de metoder som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

2. HUR VI ANVÄNDER DATA

Data som samlas in kan behandlas av oss för följande ändamål:

Data samlas in och behandlas på grundval av kontraktet och vårt uttryckliga och berättigade intresse för behandlingen enligt punkterna (i), (ii) och med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke för de marknadsföringsändamål som anges i (iii), (iv). Observera att kan ta tillbaks ditt samtycke när som helst.

Data kan behandlas elektroniskt i IT-system och manuellt i pappersform. Data kommer att behandlas och lagras under hela livscykeln, vilket säkerställer säkerhet och sekretess i enlighet med principerna om rättvisa, lagenlighet och öppenhet och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

3. KONSEKVENSER OM MAN INTE TILLHANDAHÅLLER DATA

Insändning av Data är aldrig obligatorisk. Att inte tillhandahålla Data som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst eller produkt och som är märkt som obligatorisk kan hindra oss från att tillhandahålla den erforderliga tjänsten eller produkten eller kan leda till ett bristfälligt tillhandahållande av den erforderliga tjänsten eller produkten. Å andra sidan, om du inte tillhandahåller Data som är valfria, kan du under alla omständigheter få tillgång till tjänsten eller att ta emot produkten.

4. HUR VI DELAR DIN DATA

Vi ingår i CNH Industrial-koncernen, en global ledare inom sektorn för kapitalvaror. Data kan delas och meddelas dotterbolag och filialer som ingår i CNH Industrial-koncernen, betrodda externa parter, tjänsteleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer och affärspartners, som är etablerade i och utanför EU, och som omfattas av särskilda avtalsförpliktelser och får använda uppgifterna enbart för att uppfylla de syften som anges ovan.

Data kan meddelas tredje man för att efterleva rättsliga skyldigheter, för att driva och underhålla vår och CNH Industrial-koncernens säkerhet, för att skydda våra och CNH Industrial-koncernens rättigheter eller egendom, för att utföra ordrar från offentliga myndigheter, eller för att utöva våra rättigheter inför rättsliga myndigheter.

5. HUR ÖVERFÖR VI DIN DATA

För att kunna utföra bearbetningen av Data så som beskrivs ovan, kan vi överföra Data till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive lagring av sådana Data i digitala eller fysiska databaser som förvaltas av enheter som arbetar å våra vägnar. Databashantering och databehandling är begränsad till syftet med behandlingen och utförs enligt gällande dataskyddslagar och -föreskrifter.

Om Data överförs utanför EES, kommer koncernen att använda lämpliga avtalsåtgärder för att garantera ett lämpligt skydd av Data, bland annat - avtal som grundar sig på standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av EU-kommissionen för överföring av personuppgifter utanför EES.

6. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller Data i våra system och arkiv så länge som är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy med beaktande av eventuella lagenliga och avtalsenliga krav.

När Data inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka det behandlas, raderas den eller sparas i en form som inte möjliggör identifiering av föremålet som omfattas av dessa Data, förutsatt att vi inte är juridiskt skyldiga eller har tillstånd att ha sådana Data lagrade. Vi kan fortsätta att lagra Data under en längre period, vilket kan vara nödvändigt för att skydda våra intressen relaterade till potentiellt ansvar i samband med tillhandahållandet av tjänsterna eller produkterna eller behandlingen av Data.

Data som behandlas för marknadsföringsändamål kommer att behållas tills du återkallar ditt samtycke och, under alla omständigheter, i enlighet med ovan nämnda principerna och med riktlinjerna som relevanta sekretessmyndigheter tillhandahåller i detta avseende.

7. DATAKONTROLLENHET

IVECO Sweden AB med huvudkontor på i Diabasgatan 1, 254 68 Helsingborg är Kontrollorganet för de Data som företaget samlar in, behandlar och lagrar inom ramen för detta sekretessmeddelande.

8. DINA RÄTTIGHETER NÄR DET GÄLLER DIN DATA

Du kan utöva dina rättigheter enligt definitionerna i gällande lagar och förordningar, bland annat:

Du kan utöva ovan nämnda rättigheter genom att kontakta oss på följande sätt:

Om du skickar en begäran till oss, kan vi behöva få ytterligare personuppgifter från dig för att verifiera din identitet och kontakta dig om så behövs. Denna information, tillsammans med andra uppgifter som vi redan har, kommer då att behandlas för att uppfylla din begäran, enligt kraven i gällande lag. Vid behov kan viss information överföras till andra företag inom eller utanför CNH Industrial-koncernen som fungerar som databehandlare för din Data för att uppfylla din begäran. Din Data behandlas under den tid som krävs för att bedöma och hantera din förfrågan, varefter din Data kommer att arkiveras under en lämplig tidsperiod, så att vi kan bevisa att din begäran har hanterats korrekt och i rätt tid.

9. UPPDATERINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande uppdaterades i maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera sekretessmeddelandet från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller ändringar i vår behandlingsverksamhet. Vi kommer att publicera alla uppdateringar på denna webbplats och uppdateringen kommer att vara gällande då den publiceras online. Vi uppmanar dig att regelbundet granska detta sekretessmeddelande för att få kännedom om hur vi skyddar dina Data.

Prenumerera på nyhetsbrev

Få besked via email om OK Trucks erbjudanden och nyheter

Thank you for registering in OK Trucks website.
You will soon receive our newsletter with special offers and other information
Ett fel uppstod. Vänligen försök igen senare eller kontakta vårt support.

Vänligen svara på alla följande uttalanden

Jag har läst Sekretessmeddelandet och samtycker till de syften och processer som beskrivs i detalj nedan:

MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET - behandling av mina Data av IVECO Sweden AB i pappersformat, via automatiserade eller elektroniska medel, inklusive post eller e-post, telefon (t ex. automatiska telefonsamtal, SMS, MMS, fax) och andra medel (t ex. webbplatser, mobilappar), med syftet att skicka kommersiella meddelanden och nyhetsbrev samt reklam för produkter och tjänster, så som beskrivs i detalj i avsnitt 2 (iii) i Sekretessmeddelandet:

MARKNADSFÖRING FÖR TREDJE PART - förmedling av min Data till IVECO Sweden AB:s dotterbolag och filialer till CNH Industrial-koncernen samt auktoriserade återförsäljare och distributörer samt bearbeta uppgifterna i syfte att skicka ut kommersiella meddelanden samt reklam för deras produkter och tjänster eller utföra marknadsundersökningar, så som beskrivs i detalj i avsnitt 2 (iv) i Sekretessmeddelandet: